Kev Kawm Zauv Mus Ceev Sib Thooj Rau Peb Cov Hom Phiaj Vaj Huam Sib Luag Li Cas?

Nyob rau MMSD Tus Laj Txheej Leg Hauj Lwm, Feem Kev Kawm Mus Deb (AL) tab tom saib qhov tsab cai tswj kev kawm zauv mus ceev ziag no seb sib thooj li cas rau Black Excellence thiab peb lub hom phiaj hais txog cov tsev kawm ntawv huaj vam rau kom txhua leej.

Vaj huam sib luag txhais tau tias koom tes muab tej yam me nyuam kawm ntawv xav tau kom kawm tau zoo rau txhua tus me nyuam kawm ntawv. Cov Cov chav kawm zauv mus ceev raug muab txiav txim xyuas raws tus me nyuam kawm ntawv qhov xav tau kev pab. Cov chav kawm no tsis yog “kev kawm ntxiv” los yog tej yam “ntxiv” muab rau cov me nyuam. Los ntawm qhov kev tso kawm mus ceev, cov me nyuam kawm ntawv yuav txais tau txoj kev kawm tseem ceeb nyob rau duas nyuab txaus kawm, uas tsis tas muaj cov xib fwb los pab muab ntau duas ntawm txoj kev qhia zauv mus ceev rau tib lub sij hawm. Muaj cov chav kawm mus ceev qhib rau txhua tus me nyuam uas muaj qhov xav tau kev pab tiag tiag, thiab MMSD muaj cov chav kawm caij ntuj sov thiab kev kawm sib lawv liag nyob rau duas kev kawm phaj nrab rau cov me nyuam kawm ntawv uas muaj peev xwm yuav kawm mus deb tau ceev dua.

Kev rub chav kawm los ua ke yuav muaj peev xwm pab tau cov xib fwb los nthuav tawm txhua tus me nyuam kawm ntawv qhov xav tau kev pab. Muab xav mus rau sab cov nyom tshaj plaws, qhov no zoo li qhov khiav kev. Tab sis, nws tseem ceeb kom muaj ntau hom chav kawm sib xyaws nrog cov me nyuam kawm ntawv uas ua tau zoo zog thiab ua tsis tau zoo nyob rau txhua chav (zoo dua qhov muaj cov chav kawm uas muaj tib hom “qis qis” “nruab nrab” thiab “siab siab” uas yog lub ntsiab ntawm qhov khiav kev). Yog muaj qhov kev kawm mus ceev, peb xyuas raws qhov tseem ceeb thiab tswj fwm peb cov chav kawm uas muaj ntau hom neeg, thaum xyuas meej kom tag nrho cov me nyuam kawm ntawv hauv lub chav ntawv kawm tau txais txoj kev qhia ntawv tseem ceeb uas haum rau lawv qhov xav tau. Peb ntseeg tias yog peb xyuas tau meej tias cov me nyuam kawm ntawv uas kawm tau ntau tshaj ib xyoos ntawm kev nyeem ntawv sau ntawv los yog kev kawm zauv yuav txhawb tau mus rau duas kev kawm tom ntej, nws yuav xyuas raws ncua xav ntau kev pab ntawm txhua leej nyob rau qib duas chav kawm kom tus xib fwb qhia ntawv thiaj siv tau kom muaj vaj huam sib luag.

Cov neeg paub nyob hauv qhov kev kawm ntawv tshaj lij (Scott Peters, Marcia Gentry) pom tau tias thaum tshem cov me nyuam kawm tau siab tshaj plaws tawm ntawm lub chav mus, cov me nyuam kawm “tau siab zog qhov nruab nrab” yuav tau txais ntxiaj ntsim zoo heev los ntawm kev siv lawv tus kheej txoj kev xav thiab los ntawm kev ua cov luag hauj lwm ua thawj coj ntau ntxiv nyob hauv chav kawm.

Nthuav Qhia Kev Ua Thawj Coj Rau Peb Cov Me Nyuam Kawm Ntawv.

Yog tias peb xa ib tsab xov tias cov me nyuam “ntse” “tau mus” kawm qib siab zog, cov me nyuam yuav xav tias nws yog neeg “tshwj xeeb” los yog neeg “poob qab” nyob ntawm pab nws kawm ua ke nrog. Tab sis, thaum peb qhia meej meej rau cov me nyuam tias lawv lub chav kawm tsis yog ib qho khoom pub los yog ib qho kev rau txim - nws yog ib txoj hau kev yooj yim ntawm ntau ntau txoj kev uas peb cov xib fwb pab tag nrho cov me nyuam kom tau yam lawv yuav tsum tau – nod yuav ua rau cov me nyuam muaj kev nyab xeeb uas tsis ua li cas rau yam twg lawv xav tau.

Peb kuj npaj pab cov me nyuam txhua tus kom muaj kev ruaj ntseg thiab tsis txaj muag hais tawm tias “Kuv tsis paub” los yog “Kuv xav tau kev pab” thiab los sib txhawb rau txoj kev kawm yam tsis muaj kev thuam. Qhov kev paub tias peb txhua tus yuav puav leej kawm tau tej yam los ntawm ib tug rau ib tug thiab peb tseem muaj qhov yuav loj hlob tau ntxiv yog tes hauj lwm muaj vaj huam sib luag uas muaj txiaj ntsim zoo rau cov muaj kev cov nyom kawm ntawv, cov kawm mus deb, thiab txhua tus nyob rau kis nruab nrab. Kev tsim ib qho kev xam pom txoj kev loj hlob thiab kev sib fwm ib tug rau ib tug lub zog ua tau zoo tseem ceeb heev rau txoj kev kawm zoo. Cov me nyuam ua raws li tej yam lawv pom los ntawm cov neeg laus li ntawd, nws tseem ceeb heev rau peb qhia rau lawv (hais thiab ua) tias txhua tus yog tus neeg kawm thiab txhua tus muaj kev txawj ntse zoo sib txawv thiab muaj kev ua dua lawm los nthuav qhia rau sawv daws.

Koom tes ua ke, peb yuav xyuas tau meej kom cov me nyuam kawm ntawv txhua tus muaj tej hwv tsam xav tau los kawm thiab loj hlob nyob tom tsev kawm ntawv.

Lub Hauv Paus ntawm Txoj Kev Coj

MMSD Graduate Vision

Cov me nyuam kawm ntawv thoob plaws hauv Madison 6 lub tsev kawm phaj siab tuaj sib koom rau ib qhov chaw. Cov rooj zaum yuav muab teeb ua ib lub voj voog, tab sis cov me nyuam kawm ntawv twb npaj lawv tus kheej kom kab ntsab rau ib cov rooj zaum lawm, thiab lwm tus muab zaum rau qhov txhia chaw hauv lub plag tsev nyob rau hauv plawv los yog sawv tsug rau tom qab. Hu tus me nyuam kawm ntawv tsa ib sab tes, thiab nug pawg neeg sib tham, “Koj yuav ua li cas thaum ib tug kwv tij zoo tawm ntawm koj mus rau lwm tus neeg ntawm koj tsev neeg lawm uas yog tsis tau koj kev tso cai?” Cov phooj ywg nyem lawv cov ntiv tes nthuav qhia lawv qhov kev sib txuas rau lo lus nug. Muab coob leej me nyuam kawm ntawv ib leeg ib lo lus txhawb siab ua ntej cov neeg ntawm pawg neeg sib tham los tawm lawv cov tswv yim rau muab kev tuav xam ntawm pawg neeg sib tham ntawd. Cov me nyuam kawm ntawv pheeb rau hauv, ua tib zoo mloog. Pawg neeg sib tham muaj tsib tug laus neeg, coob leej yog cov neeg ntawv nqaij sib txawv, thiab puav leej yog cov neeg paub tias yog LGBTQ+.

Qhov no yog ib nqe me me, tab sis yog ib lub sij hawm muaj fwj chim heev nyob hauv Lub Hauv Paus ntawm Txoj Kev Coj, (ib chav ntawv kawm muaj los ntawm qhov kev koom tes ntawm Feem Kev Kawm Mus Deb ntawm Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv thiab GSAFE) yog nthuav tawm tes hauj lwm cov me nyuam kawm ntawv no koom siab rau hauv txhua lub as thiv. Chav ntawv kawm yog npaj los muab ib qhov chaw ruaj ntseg rau cov me nyuam kawm ntawv los kawm txog txoj kev txawj thiab txoj kev coj ntawm cov neeg tawv nqaij sib txawv, thiab cov neeg uas yog LGBTQ+. Cov me nyuam kawm ntawv ntawm no nthuav tawm lawv tus kheej lub suab thiab keeb tiv thaum los nrag duab txog tej hauj lwm ntawm cov neeg muaj keeb kwm zoo (cov uas raug muab txo los yog raug muab tshem tawm hauv chav kawm cov ntawv thaum ub mus lawm) thiab qhov piv txwv ntawm lub zej zog cov thawj coj ziag no (xws li cov neeg tsom kwm pawg neeg sib tham piav los saum no), tshwj xeeb li cov uas sawv cev ntawm cov keeb tiv ntawm cov me nyuam kawm ntawv sau npe rau hauv chav ntawv kawm no.

Foundations of Leadership students

Kev thom nug thiab kev ua tib zoo xyuas yog qhov muaj nyob hauv Lub Hauv Paus ntawm Txoj Kev Coj, tab sis txhua zaus yuav tsum yog los ntawm txoj kev lees txais txhua leej qhov tseeb. Kev qhia siab thiab kev sib ntseeg siab yog tej yam sib tuav ua kev ntawm qhov chaw qhia ntaub ntawv thiab qhov kev sib tham qhib siab lug. Cov me nyuam kawm ntawv kuj koom siab los txhim kho lawv cov kev txhawj ntaub ntawv tseem ceeb kom zoo ntxiv thiab thaum lawv nyeem ntawv thiab teb (hais lus thiab sau lus) rau cov ntawv hais txog kev ncaj ncees rau sawv daws. MMSD zoo siab los muaj txoj hau kev los npaj thiab txhawb lub suab khov ntawm peb cov thawj coj, thiab peb pom tias Lub Hauv Paus ntawm Txoj Kev Coj raws li yog ib qho qauv rau tes hauj lwm tseem ceeb no nyob hauv peb cheeb tsam tsev kawm ntawv.

Feem Kev Kawm Mus Deb Cov Kev Sib Tw Zauv

Muaj li 10 xyoo dhau los lawm, Nroog Madison Cheeb Tsam Tsev Kawm Ntawv (MMSD) Feem Kev Kawm Mus Deb (AL) tau pib tsim cov hau kev xws li Phaj Pib Lub Koob Tsheej Zauv thiab Tsev Kawm Phaj Nrab Cov Kev Sib Tw Zauv (Elementary Math Fest & Middle School Math Meets) los muab txoj hau kev rau cov me nyuam kawm ntawv thoob plaws hauv cheeb tsam tsev kawm ntawv uas nthuav qhia tias xav kawm cov zauv cov nyom tuaj sib ntsib thiab sib tham. Lub as thiv tas los cov koob tsheej, Sab Hnub Tuaj thiab Sab Hnub Poob Phaj Pib Cov Koob Tsheej Zauv, muaj cov me nyuam kawm qib 4 thiab 5 tuaj hauv MMSD 19 lub tsev kawm phaj pib tuaj koom. Tag nrho ua ke, 152 tus me nyuam kawm ntawv tau tuaj koom Phaj Pib Cov Koob Tsheej Sib Tw Zauv uas nyias tuaj koom nyias tus kheej los yog tuaj koom ua ib pab uas yog muaj nyob rau tom Goodman Community Center rau lub Peb Hli 13 thiab lub Peb Hli 15, 2018. Cov sib tw tau zoo (top placing individuals) ntawm txhua fab yuav tuaj mus koom rau hauv Tsev Kawm Phaj Nrab Cov Kev Sib Tw Zauv rau thaum lub Plaub Hli 25, 2018 (rau cov qib 5 thiab 6) thiab rau thaum lub Plaub Hlis 26 (rau cov qib 7 thiab 8).

Cov Kev Sib Tw Zauv Zoo Li Cas?

AL Cov Coob Tsheej Zauv thiab Cov Kev Sib Tw raug txhawb siab thiab tau tsim tawm los raws li qhov kev ib txwm muaj ntawm Cov Kev Sib Tw Zauv (Traditional Math Olympiads) xws li Cov Kev Sib Tw Zauv Rau Cov Tsev Kawm Phaj Pib thiab Phaj Nrab. Xav kom cov me nyuam nyiam zauv los mus npaj siab sib tw. Lawv tuaj mus tshawb xyuas lawv cov kev muaj peev xwm paub txog kev ua zauv nyob nruab siab, kev daws zauv, kev muaj tswv yim, kev ntse, thiab kev sib ywj nyob rau qhov chaw uas ua rau nyias muaj nyias qhov zoo thiab nyias muaj nyias qhov loj hlob nyob rau hauv qhov kev koom tes ua ke. Peb cov kev sib tw muaj cov ncua sij hawm sib tw txog kev ua zauv thiab xam zauv hauv nruab siab, thiab ncua sij hawm ntev zog rau tej pab los sib tw daws zauv. Cov me nyuam kawm ntawv yuav raug muab tso rau hauv qhov chaw sib tw uas tseem ceeb rau ntau yam tom ntej no nyob hauv qhov kom lom zem thiab sib cog tau kev phooj ywg.

Them Mus Rau

MMSD Feem Kev Kawm Mus Deb Cov Koob Tsheej Zauv thiab Cov Kev Sib Tw Zauv yog tsim tawm ib feem los ntawm Ted Widerski Fund thiab Foundation for Madison Public Schools. Lub Koob Tsheej Zauv thiab Kev Sib Tw Zauv 2019 yuav tau txais txiaj ntsim los ntawm qhov kev hmov tshua ntawm coob leej uas tau pab nyiaj tuaj rau lub Koom Haum (Foundation) rau Madison Cov Tsev Kawm Ntawv thiab Feem Kev Kawm Mus Deb ua kev nco txog Ted Widerski. Ted Widerski yog tus tsim muaj Phaj Pib Thawj Lub Koob Tsheej Zauv, yog ib tug kub siab khiav hauj lwm hauv Feem Kev Kawm Mus Deb uas tau tas sim neej yam tsis npaj siab txog rau thaum lub caij ntuj sov 2008. Nws yog ib tug xib fwb qhia zauv uas paub txog qhov tseem ceeb rau cov me nyuam kawm ntawv tuaj sib ntsib thiab sib thaam nrog lwm tus uas muaj qhov nyiam zauv tib yam. Yog nej xav pab nyiaj rau Ted Widerski Memorial Fund kom ho npaj tau lwm lub Koob Tsheej Zauv rau yav tom ntej no, nej muaj cuab kav mus muab nyiaj pab/khoom plig tau rau ntawm www.fmps.org thiab plov meej qhov khoom plig ntawd mus rau Feem Kev Kawm Mus Deb ua kev nco txog Ted Widerski.

Lub Ib Hlis 31, 2018

Raws li lub semester thib ib xaus, Feem Kev Kawm Mus Deb npaj los mus sim ua tej yam tshiab nyob rau txoj kev txheeb xyuas cov me nyuam kawm ntawv xav tau kev pab rau Cov Kev Kawm Mus Deb thiab cov kev txhawb nyob rau hauv qhov Kev Muaj Tswv Yim thiab Kev Ua Thawj Coj.

Students using devices

Kev pauv chav noj zaub mov rau thaum peb tshawb nrhiav cov me nyuam kawm ntawv qhov yuav xav tau kev pab txog Kev Kawm Mus Deb tau pab peb nyob rau txoj kev txheeb xyuas cov me nyuam kawm ntawv kom zoo ntxiv los ntawm cov neeg pab tsis txaus, nws pab tsis tau kom peb txoj kev ua hauj lwm dav zog nyob rau kev los txuas cov me nyuam kawm ntawv mus rau Feem Kev Kawm Mus Deb cov hau kev sab nrauv ntawm Txoj Kev Kawm Ntawv Ntawv thiab Kawm Zauv.

TOPS (Teachers’ Observation of Potential in Students) qhov kev ntsuam xyuas yog ib txoj kev peb yuav siv los txheeb xyuas cov me nyuam kawm ntawv muaj qhov yuav xav tau kev pab nyob rau Kev Muaj Tswv Yim thiab Kev Ua Thawj Coj, thiab qhib cov kev sib txuas lus txog qhov peb yuav txuas cov me nyuam kawm ntawv mus rau cov hau kev mus tshawb nrhiav cov kev kawm ntawm qhov kev kawm tau zoo thoob plaws lawv hnub kawm. Xyoo no, peb yuav siv TOPS raws li yog qhov kev ntsuam xyuas nyob rau qib 1, 4, thiab 6.

TOPS tsis yog ib daim ntawv sib tw cov me nyuam kawm ntawv ua. Nws tsis muaj kev cuam tshuam ntawm me nyuam kawm ntawv txoj kev kawm los ua kom tiav tes hauj lwm. Nej tus me nyuam cov xib fwb yuav ua hauj lwm nrog Tus Xib Fwb Tuav Txoj Kev Kawm Mus Deb (ALS) los teeb cov sij hawm uas cov ALS yuav muaj cuab kav los tsom kwm cov me nyuam kawm ntawv koom tes rau hauv lawv txoj kev kawm txhua hnub nyob rau cov chaw kawm ntau qhov (piv txwv li chav kawm qoj ib ce (PE), chav kawm suab paj nruag, chav kawm txuj ci). Cov ALS yuav txheeb xyuas tej yam cwj pwm coj uas nthuav qhia me nyuam kawm ntawv qhov kev muaj peev xwm zoo nyob rau kev muaj tswv yim thiab kev ua thawj coj. Lawv yuav piv lawv tej yam pom muaj nrog cov lus txhawb los ntawm chav kawm cov xib fwb, uas muaj sij hawm ntsib tau nrog cov me nyuam kawm ntawv thiab kuj yuav pom tau tias muaj cov cwj pwm tshwm sim nyob rau ncua sij hawm hauv lub xyoo kawm uas tsis muaj nyob rau hauv TOPS cov kev tsom kwm.

Cov ntaub ntawv tsom kwm xyuas yuav raug muab siv rau cov kev sib tham txog kev muaj tswv yim thiab kev ua thawj coj thoob plaws hauv cov tsev kawm ntawv. Peb npaj siab rawv yuav hnov nej cov lus txhawb txog qhov los mus txuas nrog rau cov me nyuam kawm ntawv kom coob ntxiv nyob rau cov hau kev npaj siab kawm uas tswj tau qhov kev muaj tswv yim thiab kev ua thawj coj. Ua tsaug rau qhov los nyeem!

Lub Kaum Hli 20, 2017

student writing

Tswm seeb nawb tsev kawm phaj nrab cov me nyuam xyaum sau ntawv! Muaj 3 lub fwv tsam rau cov nyiam sau ntawv los npaj lawv txoj kev sau ntawv nyob hauv tsev kawm phaj nrab:

  1. Cov Hluas Qhov Kev Sib Tw Sau Ntawv Los Mus Hloov (Young Playwrights for Change) yog tau kev txhawb los ntawm Cov Me Nyuam Qhov Chaw Ua Yeeb Yam Hauv Madison (Children's Theater of Madison) (CTM) thiab tau npaj los ntawm Feem Kawm Mus Deb. Tau kom cov me nyuam kawm ntawv los mus siv 10 feeb sau ntawv ua si. Lub niam tswv yim rau xyoo no yog: Sawv Los: Sib Hais Kom Tau Txoj Kev Hlub thiab Kev Sib Rub Los Ua Ke hauv Txoj Kev Ntxub Ntxaug thiab Kev Sib Cais. Cov txheej xwm kuj yuav muaj xws li lub rooj cob qhia rau tus me nyuam sau ntawv uas yog npaj los ntawm CTM, cov lus txhawb hais txog txhua qhov kev ua si, thiab ib qhov kev mus ncig rau tom Overture Center mus saib 3 qhov yeeb yam ua tawm los ntawm CTM nyob rau hauv raws li tus nyeem ntawv qhov chaw ua yeeb yam. Tus yeej yuav raug muab xa mus rau tom qhov kev sib tw thoob teb chaws. Hnub kawg rau kev tuaj koom yog lub Kaum Hli 31.
  2. Yahara River Cov Neeg Sau Qhov Kev Sau Ntawv tau kev txhawb los ntawm Greater Dane County Advanced Learner Network. Cov me nyuam kawm ntawv nyob rau txhua qhov hauv Dane County, qib 5-8, puav leej muaj peev xwm mus sib tw tau nyob rau hauv lub koob tsheej no. Plaub qhov kev sau ntawd muaj xws li paj huam (poetry), kev kho sau (editorials), kev nrag kas toos (cartoons), thiab zaj dab neeg luv luv (short stories). Cov me nyuam kawm ntawv uas nyiam nrag duab kuj yuav muaj cuab kav muab tau tshooj duab nrag thiab tshooj ntawv sau cais cov duab tuaj rau peb. Nyob rau txhua qhov, tsib qhov ntawm txhua qib nyob rau txhua lub tsev kawm ntawv yuav mus tau rau cheeb tsam tsev kawm duas (district level). Cheeb tsam tsev kawm ntawv Cov Xib Fwb Tuav Txoj Kev Kawm Mus Deb (ALS) mam xaiv 10 qhov siab tshaj plaws los ntawm txhua qib kawm thiab txhua qhov xa mus rau tom Dane County pab neeg txiav txim. Cov sib tw kawg yuav raug muab tshaj tawm nyob rau thaum caij nploog hlav thiab raug caw tuaj koom Yahara River Cov Neeg Sau Ntawv (Yahara River Writers) Lub Rooj Cob Qhia (Top Ten Workshop) nyob tom Wisconsin Lub Tsev Kawm Qib Siab (University of Wisconsin). Hnub kawg xa mus yog lub Kaum Ob Hli 15.
  3. NaNoWriMo yog sau los ntawm National Novel Writing Month, uas yog yuav muaj nyob rau lub Kaum Ib Hlis. Cov me nyuam kawm ntawv txaus siab rau txoj kev sau ib phau ntawv nrog tsev kawm phaj nrab Cov Xib Fwb Tuav Txoj Kev Kawm Mus Deb (ALS) tuaj mus sau npe rau lub koob tsheej sib tw thoob ntiaj teb. Cov me nyuam kawm ntawv npaj lawv phau ntawv nyob rau lub Kaum Hli, sau txhua hnub thaum lub Kaum Ib Hlis thiab siv lub caij ntuj no los kho sau lawv phau ntawv. Nyob rau thaum lub caij nplooj hlav, cov me nyuam kawm ntawv uas sau tiav lawv phau ntawv lawm yuav mus ua hauj lwm nrog Cov Xib Fwb Tuav Txoj Kev Kawm Mus Deb (ALS) nyob hauv lawv lub tsev kawm ntawv los mus luam lawv phau ntawv. Feem Kev Kawm Mus Deb yuav muas ib phau ntawv ntawm txhua tus me nyuam kawm ntawv. Cov niam txiv yuav muaj cuab kav xaj ntau phau tuaj ntxiv yog tias lawv nyiam. Nyob rau lub Tsib Hlis, peb yuav caw cov neeg sau ntawv txhua tus tuaj koom Cov Neeg Sau Ntawv Lub Rooj Sab Laj uas yog tau kev txhawb los ntawm Feem Kev Kawm Mus Deb nyob hauv Madison Lub Tsev Saib Ntawv (Central Madison Public Library). Thov hais mus rau Cov Xib Fwb Tuav Txoj Kev Kawm Mus Deb (ALS) ua ntej lub Kaum Ib Hlis 1.

Thov hais mus rau Cov Xib Fwb Tuav Txoj Kev Kawm Mus Deb (ALS) tom nej lub tsev kawm phaj nrab yog nej tus me nyuam txaus siab tuaj koom rau hauv cov koob tsheej no. Thov nco ntsoov saib cov hnub kawg.

Lub Kaum Hli 9, 2017

Nyob Zoo!

Peb pib lub xyoo kawm xyoo no mus tau txaus siab heev! Tsoom Fwv Tswj Kev Kawm nyuam qhuav pom zoo rau Tus Laj Txheej Kev Kawm Mus Deb tshiab siv ib-xyoos. Peb yuav siv lub xyoo no los sim ua cov hau kev tshiab rau txoj kev txheeb vaj huam sib luag thiab khiav hauj lwm pab cov me nyuam kawm ntawv muaj qhov xav tau kev pab txog Kev Kawm Mus Deb. Peb Feem Kev Kawm Mus Deb lub zeem muag muab tau qhov meej pem rau tes hauj lwm tom ntej no.

Lub zeem muag ntawm Feem Kev Kawm Mus Deb (AL) yog los mus tsim thiab siv cov kev khiav hauj lwm thiab cov qauv uas txhawb txoj kev txheeb xyuas thiab txoj kev txhim kho ntawm cov me nyuam kawm ntawv txhua tus, thiab tshwj xeeb yog cov me nyuam kawm ntawv African Asmesliskas los yog Mev uas muaj qhov yuav xav tau kev pab txog Kev Kawm Mus Deb.
Nws tseem ceeb uas Feem Kev Kawm Mus Deb tsis yog txheeb xyuas thiab txhawb cov me nyuam kawm ntawv uas twb kawm tau nyob rau duas kev kawm ntaub ntawv siab lawm, tab sis cov me nyuam kawm ntawv uas muaj qhov yuav ua tau yog thaum muab tau kev txhawb thiab txoj hau kev rau lawv. (Advanced Learning Plan, MMSD, 2017)

Yuav kom ua tau tes hauj lwm no, peb tau ntiav ntau tus neeg ua hauj lwm tshiab. Mus xyuas Feem Kev Kawm Mus Deb qhov website kom paub peb cov xib fwb tshiab thiab cov xib fwb rov tuaj tuav hauj lwm. Lub luag hauj lwm ntawm peb cov neeg ua hauj lwm nyob hauv tsev kawm ntawv kuj hloov zuj zus mus. Yav tas los yog AL-IRTs (Cov Xib Fwb Muab Kev Pab Txoj Kev kawm Mus Deb), tam sim no yog Cov Xib Fwb Tuav Txoj Kev Kawm Mus Deb (ALS), ua hauj lwm nrog nraim cov me nyuam kawm ntawv thiab cov yim neeg, thiab peb tso cov xib fwb muab kev txhawb thiab muab kev cob qhia raws lub sam xeeb xyuas meej kom lawv muaj tej yam lawv xav tau kom duav tau tej yam xav tau kev pab ntawm ntau haiv neeg txoj kev kawm nyob rau hauv lawv cov chav kawm.

Students working on a project together

Nyob rau lub Kaum Hli, ib txoj kev peb txhawb txoj kev txhim kho ntawm cov tub ntxhais hluas kawm txuj ci nyob rau hauv Qhov Kev Koom Kawm Txuj (Science Cohort), yog ib qhov kev ncig mus kawm rau cov me nyuam kawm ntawv qib tsib (3 tug los ntawm txhua lub tsev kawm ntawv, xaiv los ntawm kev nrho npe) mus xyaum nqis tes ua nrog rau cov neeg txawj ntse siab (scientists) nyob rau tom UW Qhov Chaw Kawm Tshawb Nrhiav Tej Yam Tshiab (UW Discovery Center). Peb muaj lub sij hawm zoo los siv cov yeej yaj tsom (microscopes) thiab ntsuam xyuas cov cab (squirmy nematodes), cov tis quas liv (dragonfly wings), cov lwg ntshav (blood cells), thiab peb tej taub teg!

Lub Kaum Ib Hlis yog lub hli Sau Ntawv Thoob Plaws Teb Chaws (National Novel Writing month), yog li ntawd peb yuav muaj ntau yam los cej luam sai no hais txog qhov peb cov me nyuam sau ntawv. Ua tsaug ntau rau los nyeem ntawv!